Merit Wager: Om krav – som saknar lagligt stöd – på Migrationsverket från god man åt afghansk asylsökande

Om krav – som saknar lagligt stöd – på Migrationsverket från god man åt afghansk asylsökande

Den som vill läsa hela det öppna brevet från Bertil Egerö, som fungerar som god man åt en afghansk pojke vars ålder skrivits upp (God man: Mitt förtroende för regeringen är raserat, ETC 16 april 2017), får leta efter länken till den hos aktivistnätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Här följer delar ur texten med kommentarer.

Egerö:

Öppet brev till Migrationsverkets chef Mikael Ribbenvik den 17 maj 2018:

När Du följer lagen driver du asylsökande ungdomar ner i depression och svart marknad. Ge dem arbetstillstånd för sommarjobb!

Kommentar: Som om Mikael Ribbenvik kunde fixa specialregler för den här gruppen på nolltid och strunta i gällande lagstiftning!

Egerö:

I kraft av de enorma fördröjningar i hanteringen av asylärenden migrationsverket lever med är undantag absolut nödvändiga

Kommentar: Asylsökande fick självklart ofta vänta länge på beslut och när det kom 163.000 asylsökande, varav merparten på några få månader. V em som helst förstår att hanteringen av det enorma antalet asylärenden tog tid. Alla som kom i kontakt med de unga männen (en majoritet redan vuxna när de kom, trots att de angav en ålder strax under 18 år) borde ha tagit ansvar och sagt att:

”Ni kommer att få vänta på besluten, men använd tiden här klokt. Ni får ju boende, försörjningsbidrag och skolgången bekostad av svenska skattebetalare och även om ni får avslag på era ansökningar så har ni under väntetiden fått nya kunskaper och lärdomar som ni kan ha användning när ni i så fall återvänder hem”.  

Det hade varit det rätta, det ansvarsfulla att säga till dessa nästan vuxna pojkar och vuxna män!

Egerö:

Migrationsverket begär, för att ge en asylsökande ungdom arbetstillstånd, att den unge ”medverkar till att klarlägga sin identitet”. Samtidigt underkänns dokument från Afghanistan som styrker hens identitet. Den unge medverkar efter bästa förmåga, men har ofta inte mer att ge som verket skulle godkänna.

Kommentar: Vad är det som är oklart? Om personerna inte kan styrka sin identitet med godtagbara handlingar så som lagen kräver så är det knappast Migrationsverkets fel. Polismyndigheten har bland annat i sitt remissyttrande gällande den så kallade gymnasielagen anfört att:

Alltså: ”Med ett sänkt beviskrav minskar kontrollen över vilka som vistas i landet”. En av de viktigaste uppgifterna en stat har är att bevaka sitt territorium och att skydda befolkningen och upprätthålla rikets säkerhet. Det är en självklarhet att enstat ska veta vilka som vistas inom dess gränser. Avsteg från kravet på styrkt identitet ska inte göras. Särskilt i dessa terrortider och inte minst med tanke på att terroristen på Drottninggatan var en av dem som hade flera identiteter och vistades i landet utan tillstånd. Att ”den unge” medverkar men att ”den unge” inte tillfredsställande kan styrka sin identitet är ett faktum och inget att göra åt.

Egerö:

Att få fram nya handlingar från Afghanistan, ett land i krig och med flera miljoner som nu återvänder från Iran och Pakistan, är utsiktslöst. Afghanska ambassaden är helt överlastat med ärenden, de identitetshandlingar den kan utfärda möter inte heller självklart migrationsverkets tilltro.

Kommentar: Afghanistan är inte ”ett land i krig”. Och enligt uppgift är varje afghansk medborgare skyldig att alltid ha med sig sitt id-bevis, tazkira. Dessa har dock hittills varit av så dålig kvalitet – lättförfalskade – att man helt enkelt inte kunnat godta dem som bevis för en persons sanna identitet. Men den 3 maj införde Afghanistan helt nya e-ID kort som nu håller på att utfördas till hela folket. I det finns uppgifter om:

*   Förnamn
*   Efternamn
*   Personligt id-nummer
*   Namnteckning
*   Födelseort
*   Födelsedatum
*   Myndighet
*   Datum för utfärdande
*   Giltighetstid

Om grunden för utfärdandet av dessa id-kort, som torde hålla samma klass om svenska id-kort, är korrekt så kommer id-korten med största sannolikhet att godtas av Migrationsverket för att styrka afghanska medborgares identitet och ålder. Det är inte från Afghanistan, utan hos sin ambassad i Sverige, som de afghanska medborgarna ska ansöka om id-kort. Om det tar tid att få så är det naturligtvis inget som Sverige kan lastas för.

Egerö:

Migrationsverket utlovar 30.000 kr till den ungdom som ’frivilligt’ återvänder till Afghanistan. Dock med villkoret att hen klarar att öppna affärsverksamhet av något slag. Sommarpraktik under studietiden i Sverige bör ses som en absolut nödvändighet för att en ung människa ska klara av en sådan utmaning!

Kommentar: Nej, ”sommarpraktik under studietiden i Sverige” är inte ”en absolut nödvändighet för att en ung människa ska klara av en sådan utmaning”.För det första är det på intet sätt Sveriges skyldighet att ordna ”sommarpraktik” åt asylsökande som inte ens har rätt att vistas i landet (och inte heller åt dem som har rätt att vistas här). För de andra framhålls det ständigt från aktivistnätverkens sida att det här är fantastiskt kompetenta och företagsamma män, de tog sig ju hela vägen hit och är överhuvudtaget närmast en gåva till mänskligheten. När de får avslag på sina asylansökningar och kommer till sitt medborgarskapsland får de användning för alla sina fina egenskaper och all den kompetens de besitter – som man dessutom får hoppas att de både utvecklat och stärkt under sin tid i Sverige – och kan bidra till att bygga upp landet, vilket de kan vara stolta över.

Slutkommentar: Lagen som reglerar invandringen till Sverige är – lika lite som andra lagar – en ”tycka, känna, vilja”-lag. Utlänningslagen ska följas och det ska enligt landets statsminister råda ordning och reda på asyl- och migrationsområdet. Sina åsikter, sina tyckanden och sina känslor kan man kanalisera till att hjälpa dem som inte befinns ha rätt att beviljas uppehållstillstånd att förstå att de måste återvända. Lagar är till för att efterlevas och ska inte titt som tätt ändras och omskrivas. Det skapar bara förvirring och gör det omöjligt att upprätthålla just ”ordning och reda” i enlighet med statsministerns uttalande.

 

© denna sajt. Vid citat av kommentarerna vänligen länka till denna sajt så att originalinlägget kan läsas i sin helhet.

 

 

http://meritwager.nu/allmant/om-krav-som-saknar-lagligt-stod-pa-migrationsverket-fran-god-man-at-afghansk-asylsokande/