Katerina Janouch – Så överklagar du böneutropet i Växjö… Sista chansen att överklaga böneutropet är idag den 29/5, senast kl 24.00

Så överklagar du böneutropet i Växjö – i sista minuten…

Sista chansen att överklaga böneutropet är idag den 29/5, senast kl 24.00

Adressera din text till:

Polismyndigheten Rättsavdelningen Förvaltningsrätt 1, RA Syd Polisinspektör Magnus Rothoff

Överklagan avser Diarienr A260.962/2018 gällande beslut om tillstånd till högtalarutsändning enligt allmänna lokala ordningsföreskrifter för Växjö kommun.

Beslutet där Stiftelsen Växjö muslimer beviljas tillstånd till högtalarutsända böneutrop från moskén på Försommarvägen 2 i Växjö kommun på fredagar kl. 13.00-13.03:45 sommartid, respektive kl. 12.00-12.03:45 vintertid, under perioden 2018-05-08—2019-05-07 överklagas härmed med följande motivering:
(OBS!! Här anger man egna skäl och exempel på skäl kan vara dessa punkter, gärna allihop):
1) Lagen om religionsfrihet. Sådan innebär att även slippa ta del av annans religion och att sådant skäl enligt lagtexten skall väga lika tungt som rätten att utöva religion.
2) Människors rörelsefrihet begränsas därmed då vem som helst ska ha rätt och kunna besöka, leva och bo i det aktuella området utan att riskera att tvingas att möta religiösa budskap. Speciellt budskap som har avsikten inte bara kalla till bön utan även kan konstateras utropar makt åt en specifik gud.
3) Budskapets innehåll och avsändare skapar segregation, splittring, oro och oordning i samhället.
4) Ett flertal människor exempelvis journalist Joakim La Mottes inspelning från besök i Växjö vittnar om hur den aktuella avsändaren propagerar för en ideologi som inte står för de demokratiska och jämlika värden som vi ser nödvändiga i övrigt av samhället. Man anger som exempel brist på andra religioners och kvinnors lika rätt och lika värde jämlikt med mannens och islams trogna. Enligt en besökare står inte heller aktuell religion och aktuell moské heller upp för öppenhet för rätt till olika sexuella läggning mm. Segregation mellan könen förekommer och kvinnor och allmänheten utanför oavsett klädsel, tro samt sexuell läggning samt fas har således inte samma tillträdesrätt till hela lokalen dit budskapet kopplas. Således är inte heller budskapet riktat till den allmänhet man säger sig vilja nå.
5) Barn under 18 år boende i området utsätts för ofrivillig religiös påverkan. Flyktingar som flytt av religiösa skäl utsätts för detsamma och riskerar lida psykisk ohälsa. Myndigheten har har ansvar att värna allas skydd och välmående.
6) Den aktuella moskén har enligt polisen själva redan brutit mot tidigare tillstånd.
7) Annan teknik för att kalla till bön används redan idag och bör vara det man främst skall hänvisa till att använda sig av även i en forsättning.

Mitt förslag till svar på ansökan är: Ansökan avslås.
Underteckna och förtydliga med ditt NAMN, ADRESS samt TELEFONNUMMER.

DÄREFTER: Mejla din överklagan till: Registrator.syd@polisen.se Innan 29/5 kl. 24.00 är det polisen som bedömer om beslutet skall ändras. Inkommer överklagan senare, överlämnas den av polisen till förvaltningsrätten.

Vi har lyckats påverkat svenska kyrkan – se nu till att mejlbomba Växjö, om du tycker att böneutrop är en dålig idé i Sverige!

Katerina Janouch
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •