Merit Wager: Också Migrationsdomstolen i Stockholm underkänner ”gymnasielagen”.

Migrationsdomstolen i Stockholm underkänner ”gymnasielagen” och meddelar den 13 juli:

Migrationsdomstolen tillämpar inte det sänkta beviskravet rörande utlänningars identitet i den så kallade gymnasielagen

Migrationsdomstolen i Stockholm har idag avgjort ett mål om uppehållstillstånd med stöd av den nya lagstiftningen om tillstånd på grund av gymnasiestudier som trädde i kraft den 1 juli 2018. Domstolen har funnit att bestämmelsen i 16 f § tredje stycket om sänkt beviskrav för identitet står i strid med för Sverige bindande överordnade förpliktelser och ska därför inte tillämpas. Istället gäller det normala beviskravet som innebär att identiteten ska vara klarlagd.

Målet i domstolen gäller en ung asylsökande man från Afghanistan, som kom till Sverige under hösten 2015. Han har inte bedömts ha gjort sin identitet sannolik. Hans asylskäl har inte ansetts vara tillräckliga för att grunda ett skyddsbehov och inte heller har synnerligen ömmande omständigheter ansetts föreligga. Eftersom mannen kommit in med en ansökan om tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd av den nya lagstiftningen, hade domstolen också att pröva denna fråga.

Migrationsdomstolen anser i domen att EU-rättsliga bestämmelser, Schengenregelverket inkluderat konventionen och den s.k. gränskodexen, binder Sverige till att bl.a. inte ge uppehållstillstånd till personer som inte har styrkt sin identitet. Från den grundläggande principen om identitetsfastställelse medges undantag i svensk rätt för personer som får uppehållstillstånd av skyddsskäl. Undantag kan också ges vid vissa familjeåterföringar som i sin tur har bakgrund i uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl eller vid rent humänitära skäl enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen. Vid ansökningar om uppehållstillstånd på grund av studier krävs emellertid att den sökande klargör sin identitet. Eftersom mannen inte gjort detta avslogs hans överklagande.

Viktigt, och något som framhållits i remissyttranden från bland annat både Polismyndigheten och Lagrådet är:

–Det bör även framhållas att utan klarlagd identitet kan Migrationsdomstolen inte heller låta göra en kontroll av om utlänningen finns registrerad på en spärrlista i Schengens informationssystem innan uppehållstillstånd beviljas. En underlåtenhet i detta hänseende är i sin tur ett åsidosättande av Sveriges förpliktelser inom Schengenarbetet och utgör för en domstol ett så grovt handläggningsfel att domen kan undanröjas av överinstans. En sökning utan klarlagd identitet blir inte effektiv och då konventionsstridig i sig, säger chefsrådmannen Kirsi Laakso Utvik.

Domare i målet har varit chefsrådman Kirsi Laakso Utvik och rådman Anders Mellstrand samt fyra nämndemän.

Kommentar: Helt väntat. Helt självklart. Regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet samt riksdagspartierna Vänsterpartiet och Centerpartiet har genom sin totala oförmåga och ovilja att ta till sig berättigad juridisk kritik från experter med betydligt större kunskap än de själva och med hänvisning till ”medmänsklighet”, skadat tilltron till i första hand sig själva, det vill säga de fyra partierna. De har också, i strid med gällande lag och praxis och oavvisligt krav på styrkt identitet samt principen ”likhet inför lagen”, skapat stor förvirring och stora kostnader för medborgarna och ytterligare försämrat tilltron till rättsstaten och rättvisan. Genom att stifta en undermålig lag, driva igenom den i riksdagen har de visat sig icke kompetenta som lagstiftare.

Nu måste väl ändå – vilket jag framhållit flera gånger tidigare – Migrationsverket ta hänsyn till domstolarnas bedömningar, pausa beslutsfattandet och inte bevilja uppehållstillstånd som rimligtvis kommer att förklaras ogiltiga. Inte heller Migrationsverket kan ju bortse från att man inte utan att den tillståndssökandes identitet kan göra någon kontroll av om personen finns registrerad på en spärrlista i Schengens informationssystem innan uppehållstillstånd beviljas, vilket är ett krav.

”Det ska vara ordning och reda på asyl- och migrationsområdet” har såväl Stefan Löfven, S, som Annie Lööf, C, flera gånger upprepat. Men i stället har de har skapat den oreda som nu råder och deras ord om ”ordning och reda” har varit falska. Glöm inte det om knappt två månader, den 9 september på valdagen!

Läs också:
•  Val 2018. Beslut enligt ”gymnasielagen” borde pausas i väntan på dom i Migrationsöverdomstolen. – 11 juli 2018. I denna text finns länkar till ytterligare ett antal relevanta texter.

© vid citat av kommentarerna, vänligen länka till originalinlägget.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •