EXKLUSIVT. NY RAPPORT. INVANDRING & BROTTSLIGHET – ett trettioårsperspektiv

| 3 juni, 2019

Ny banbrytande sammanställning om invandring och brottslighet som kan bli den grund för en verklighetsförankrad debatt om just invandring och brottslighet, vi så länge saknat. För första gången presenteras en “möjlighet att följa utvecklingen vad gäller invandring och brottslighet genom att jämföra fyra femåriga studieperioder över totalt mer än trettio år, från 1985 till 2017.”

Det Goda Samhället har i egen regi och med egen finansiering i samarbete med Brå gjort en sedan länge behövd uppdatering av olika gruppers medverkan i brott. Den här rapporten är unik i sitt slag, och har än så länge inte publicerats någon annanstans än i ProjektSanning.

Patrik Engellau, projektledare, ordförande i Stiftelsen Det Goda Samhället samt Stiftelsen Den Nya Välfärden, ansvarig för föreliggande rapport skriver i sitt förord att “frågan om brottsligheten bland personer med utländsk bakgrund är en av de mest omdebatterade i samhällsdiskussionen. Brotts- och trygghetsfrågor har på senare år seglat upp som en av allmänhetens viktigaste angelägenheter. I samband med detta är det värdefullt med information om olika gruppers medverkan i brott.”

Det är inte bara värdefullt, utan faktiskt helt avgörande för att få bättre kunskap om verkligheten än att ständigt vara hänvisad till antingen halvfärdiga rapporter eller rena gissningar. Även om det råder mer eller mindre enighet om att utrikesfödda är överrepresenterade i statstiken, finns endast gammal statistik tillgänglig. Brå har inte sedan 2005 gjort någon undersökning som tittar på relationen mellan personers ursprung och kriminalitet.

När Brå för mer än tjugo år sedan publicerade sin studie: “Invandrares och invandrares barns brottslighet – en statistisk analys”, (Brå-rapport 1996:2) löd förordets första mening ”Huvudparten av den anmälda brottsligheten i Sverige står svenskarna för”. Numera är det inte längre så, skriver Engellau . I föreliggande rapport “visas att personer med svenskt ursprung under den femåriga undersökningsperioden 2013-2017 bara står för 42 procent av brotten i Sverige. Det är första gången som personer med utländsk bakgrund står för huvudparten av brottsligheten.”

Ett motargument till ytterligare en rapport om registrerad brottslighet och individers ursprung inte i någon väsentlig mening skulle tillföra kunskap för att förbättra det svenska samhället, därför har man undvikit just en sådan sammanställning. Man har ansett att den gamla rapporten helt enkelt duger. Det visar Engelluas studie med all önskvärd tydlighet inte stämmer. Den gamla rapporten har med stor sannolikhet omöjliggjort att finna lösningar på de faktiska problemen, snarare har frånvaron inneburit ryktesspridningar och feltolkningar.

Patrik Engellaus resultat visar för första gången att lejonparten av anmälda brott står personer med utländsk bakgrund. Det innebär att stora förändringar alltså har inträffat. De resultat som presenteras visar att det mycket väl funnits anledning för Brå att redan tidigare följa upp sina studier.

Utan Peter Engelluas specialstudie “hade man exempelvis inte kunnat ana att den andel av brotten som utförts av personer med svenskt ursprung skulle gå ned från 68 till 42 procent, se Sif 26. Ej heller hade man kunnat gissa sig till den kraftiga ökning i överrisk för brott som över tiden in- träffat särskilt för gruppen inrikes födda med två utrikes födda föräld- rar (Illustration 14, se sidan 40). Ej heller hade man kunnat förutse de minskningar i olika överrisker som faktiskt också inträffat för olika brottstyper och ursprungsregioner (Illustration 2, se sidan 17).”

“Under de mer än trettio år som undersökningarna täcker är en tendens tydligare än alla andra, nämligen att andelen av den totala mängden brott som utförs av personer med utländsk bakgrund stadigt ökar, s. 14.”

Finns det då inte en risk att en ny studie på detta tema riskerar att göra mer skada än nytta, frågar sig Peter Engellau?

Det finns alla anledningar att ta en sådan frågeställning på allvar, men faktum kvarstår. Med en mer kunskapsbaserad bild  ryktesspridning och feltolkningar. Och som Engellau påpekar, “avsaknad av aktuella fakta om brottsligheten bland utrikes födda och deras barn underlättar att myter skapas och befästs. Om brottslighet är ett problem i vissa grupper av utrikes födda så försvinner inte problemen om man inte belyser dem och talar öppet om dem.”

Johan Patrik Engellau, född den 29 januari 1945 i Oscars församling i Stockholm, är en svensk författare, styrelseordförande i tankesmedjan Stiftelsen Den Nya Välfärden och samhällsdebattör. Han har arbetat inom FN, SIDA och UD, bland annat som chef för SIDA:s biståndskontor i Guinea-Bissau. Wikipedia

Madeleine & Henrik Lilja Rönnquist

Tack till Patrik Engellau

Läs rapporten här…

Eller ladda ner den här…


Stöd ProjektSanning och yttrandefriheten. Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer. 

Varje krona hjäper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

PAYPAL: