Riksrevisionen ger regeringen bakläxa om utredningen angående höghastighetståg.

| 21 november, 2019

Idag kom en nyhet som måste svida för JÖK-partierna, det handlar om ett av deras prestigeprojekt som står inskrivet i det 73-punktsprogram som regeringsmakten är uppbyggd på. Det handlar om höghastighetsbanorna som regeringen tillsammans med de övriga JÖK-partierna vill bygga mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Nu har Riksrevisionen sågat planerna för att planeringen visat på en rad brister. Bland annat så kan de konstatera att över tio års planering inte resulterat i ett fullvärdigt beslutsunderlag. Så nu vill Riksrevisionen att regeringen ser till att Trafikverket gör om planeringen på rätt sätt.

Enligt Riksrevisionen så har staten varit alltför fokuserad på höghastighetståg som en lösning på problemen, istället för att söka den bästa lösningen på problemet.
Ingemar Delveborn, projektledare för granskningen säger: “Problemet uppfattar man som att klimatpåverkan från flyget är för stor och att det finns viss kapacitetsbrist i stambanan, därifrån bör man sedan ställa sig frågan: ”På vilka olika sätt skulle vi kunna lösa detta?”
Men det har regeringen aldrig gjort.”
Istället har regeringen gett i uppdrag att utreda hur höghastighetstågen ska komma till.

Med det så menar nu Riksrevisionen att man inte har arbetat förutsättningslöst för att lösa problemen. Det vill säga, regeringen har gett ett för snävt uppdrag åt Trafikverket. Samt att utredningarna som varit inte har fått tid nog för att utreda allt. Dessutom så skriver Riksrevisionen att budgeten på 250 miljarder är svårbedömd om den är korrekt. Så nu rekommenderar Riksrevisionen regeringen att ge Trafikverket i uppdrag att utreda alternativa lösningar. De rekommenderar också att regeringen ger Trafikverket ytterligare ett uppdrag, det i att Trafikverket jämför effekten för de alternativa lösningarna med effekten för höghastighetsjärnvägen.

Men detta tycks inte avråda Infrastrukturminister Tomas Eneroth som menar att Riksrevisionen inte verkar ha förstått poängen med Sverigeförhandlingen där regioner, kommuner och bostadsbyggare är involverade i förslaget om nya stambanor för höghastighetståg. Och han menar att Riksrevisionen missat poängen.
Han säger: “Det krävs att man också ser nyttan av att vi får nya stambanor på plats även ur ett samhällsbyggnadsperspektiv.”
Enligt Tomas Eneroth är det inte aktuellt att stoppa några beslut i höghastighetstågfrågan.

För enligt Eneroth så skulle det allvarligt försvåra möjligheterna att både nå klimatmål och få en bättre fungerande järnväg om inte höghastighetsbanorna byggs nu.
Jag tycker det är anmärkningsvärt att en minister i regeringen så kategoriskt bortser från Riksrevisionens utredning då den säger att regeringen inte följt det protokoll de ska följa när det gäller att utresa samhällsbyggnationer. Det är rent ut sagt skrämmande enligt mig.
För jag frågar mig om inte dessa pengar som nu höghastighetsbanorna kommer att kosta kunde läggas på det befintliga järnvägsnätet?
Det hade kanske till och med räckt till att bygga ut detta så att fler kunde nås med traditionella järnvägsförbindelser.

Men det är väl så att detta är ett prestigebygge för Socialdemokraterna, kanske deras sista chans att synas i historien som stora samhällsbyggare. För med gällande opinionsläge så lär nog inte Socialdemokraterna få en ny chans att regera på en tid framöver, och då vill de att framtida regeringar ska stå med ett mastodontbygge som med största sannolikhet kommer att kosta mycket mer än vad som denna regeringen har budgeterat bygget till. För när man tittar på de stora byggena som varit de sista 20-30 åren så är där inte ett enda av dem som hållit sig till den budget de varit beräknade till, de har överskridit dem med mycket, ibland med astronomiska siffror. Och det har alla gånger fått betalas av oss skattebetalare.

Bildresultat för Sifo: Väljarna splittrade om snabbtåg"

När man sen ser opinionsmässigt på hur det ser ut i denna frågan om höghastighetståg så är det jämnt mellan dem som är för och dem som är emot samt dem som inte tagit ställning till projektet.
Ser vi från Vänsterpartiets sida som har flest positiva så är 55 procent för, 22 procent emot och 23 procent osäkra, bland Socialdemokraterna är siffrorna 37, 27, 35. För Miljöpartiet som borde vara mest positiva så är siffrorna 49, 16, 35. Hos Centerpartiet är det 43, 29, 28. Hos Liberalerna står siffrorna 53, 28, 19. Däremot hos KD är det motstånd, där är siffrorna 22, 57, 21. Moderaternas siffror är 41, 34, 25. För SD är siffrorna 23, 52, 25.

Och när man ser hur det ser ut i riksdagen så är frågan om regeringen får igenom bygget av höghastighetsjärnvägar då nu sist Liberalerna dödförklarade projektet om inte Moderaterna var med på “tåget”. Men de liksom Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har redan sagt nej och menar att de pengarna som detta bygge kommer att kosta kan användas bättre. För där är stora hål i välfärden som behöver dem enligt dessa partierna. Så det kan vara en välgärning att Riksrevisionen nu säger att regeringen ska göra om och göra rätt, för regeringen behöver den påminnelsen. De har allt för länge använt skygglappar så de sluppit se vad som behövs i Sverige.

https://www.fplus.se/riksrevisionen-sagar-planer-for-hoghastighetsbanor-vill-nu-att-projektet-pausas/a/XgOl1b?fbclid=IwAR1WjRFa_HigIG5EifoOV0XQhY7z4Df8J7bnqmfERxRX3SNJJZBf_9-L1rI
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/riksrevisionen-sagar-planerna-pa-hoghastighetstag?fbclid=IwAR26xHTY9A3uTwmRHuB1Xh-ubQeWp6lnMQLGmj9mRl0LtTC04IAiX3xtP9Y
https://www.expressen.se/nyheter/regeringens-tagplaner-sagas-i-nya-rapporten/?fbclid=IwAR04QZd-KU3Y5l2N-aZFSbVBDqPO4Q0KKUJbT3UN6LPAqB5grcG4MEyC2Ik