Linn Didriksson: Regeringen har inte följt smittskyddslagen alls utan verkar hitta på lite som de vill allt efter som. Det är OLAGLIGT.

| 24 april, 2020

Sverige HAR en lagstiftning som SKA gälla vid smitta. Varken kommuner eller landsting eller folkhälsomyndigheten eller regeringen eller enskilda boende eller skolor kan bara ”hitta på ” nya regler som ska gälla nu så som de känner för det.

Svensk LAGSTIFTNING gäller !!  Den som bryter mot lagen kan man anmäla. Kunskap är makt.

Regeringen har inte följt smittskyddslagen alls utan verkar hitta på lite som de vill allt efter som. Det är OLAGLIGT.

Även en regering måste följa svensk lagstiftning.

Så alla hemliga dokument som cirkulerar om vem som ska få vård eller inte är OLAGLIGA!

ALLA människor har lika värde och lika stor rätt till vård enligt våran lagstiftning inom både smittskyddslagen – patiensäkerhetslagen – parientskyddslagen – hälsosjukvårdslagen.

Detta säger smittskyddslagen specifikt :

Allmänna riktlinjer för smittskyddet

4 §   Smittskyddsåtgärder skall bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och får inte vara mer långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för människors hälsa.

Åtgärderna skall vidtas med respekt för alla människors lika värde och enskildas integritet.

När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver.

5 §   Insatser inom smittskyddet skall vara av god kvalitet.

Den som är verksam inom smittskyddet skall ha kompetens och erfarenhet som är lämplig för uppgiften.

6 §   Den som är verksam inom smittskyddet skall värna både om skyddet för osmittade och om dem som bär på en smittsam sjukdom. De smittade skall få det stöd och den vård som behövs från smittskyddssynpunkt.

Råd och stöd

1 §   Den behandlande läkaren skall ge den som bär på eller misstänks bära på en smittsam sjukdom som omfattas av bestämmelserna i denna lag individuellt utformade medicinska och praktiska råd om hur han eller hon skall undvika att utsätta andra för smittrisk.

Den som är i behov av psykosocialt stöd för att kunna hantera sin sjukdom eller för att ändra sin livsföring skall erbjudas detta. Sådant stöd kan ges av den behandlande läkaren eller av annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild kompetens för uppgiften.

Läkarundersökning

1 §   Den som vet eller har anledning att misstänka att han eller hon bär på en allmänfarlig sjukdom eller en annan smittspårningspliktig sjukdom är skyldig att utan dröjsmål söka läkare och låta läkaren göra de undersökningar och ta de prover som behövs för att konstatera om smittsamhet föreligger.

En läkare som misstänker att en patient bär på en sådan sjukdom skall skyndsamt undersöka patienten och ta de prover som behövs.

Vård och behandling

6 §   Den som bär på en allmänfarlig sjukdom skall av behandlande läkare erbjudas den vård och behandling som behövs för att förebygga eller minska risken för smittspridning. Om det finns behov av särskilda behandlingsinsatser för att förändra ett smittfarligt beteende skall detta också erbjudas den enskilde.

Smittskyddsläkarens ansvar

följa upp anmälningar om inträffade sjukdomsfall och se till att behövliga åtgärder vidtas för att finna smittkällan och personer som kan ha utsatts för smittrisk samt att ändamålsenliga råd och förhållningsregler ges till dem som kan ha smittats

bevaka att de som bär på en smittsam sjukdom får det stöd eller den vård som påkallas av sjukdomen eller smittrisken,

Tillsyn

1 §   Smittskyddet i landet står, med det undantag som anges i andra stycket, under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg. Vid tillsynen enligt denna lag ska inspektionen tillämpa 7 kap. 20-28 §§ och 10 kap. 13 § patientsäkerhetslagen (2010:659).

Smittskyddet inom Försvarsmakten och Försvarets materielverk står under tillsyn av försvarsinspektören för hälsa och miljö. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om denna tillsyn. Lag (2017:783).

Linn Didriksson

Källa:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/smittskyddslag-2004168_sfs-2004-168


Stöd ProjektSanning, yttrandefriheten och det fria ordet. 

Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideellt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

3 tankar på “Linn Didriksson: Regeringen har inte följt smittskyddslagen alls utan verkar hitta på lite som de vill allt efter som. Det är OLAGLIGT.

 1. Christina Dahlén

  Hej. Regeringen brister i många av våra lagar. Vi måste få dem att stå till svars. Vart/hur gör man en anmälan så dom hamnar inför rätta?

  1. ettavGudsBarn

   lagarna i landet är inte satta för att beskydda befolkningen utan snarare att beskydda Regeringen mot folket.

   enligt svea rikets nedskrivna lagar som jag läst och förstått, så står det tydligt att Regeringen får lov att använda främmande makt, mot vem kan man spekulera i – om inte mot befolkningen…

 2. ettavGudsBarn

  WHO och amerikanska militären är väldigt intresserade i AIDS. amerikanska militären verkar vara väldigt influencerad av microsoft de med. fattar inte varför de kört windows ute på fält.

  läste några mycket intressanta dokumentet om det igår, hyffsat säker på att jag lade upp dem på min tidslinje på vk.com, samt att det var någon av filerna från wikileaks.

  https://vk.com/childofthelordjesuschrist

Kommentarer är stängda.