INSÄNDARE. Wlodek Stankiewicz: Analys av Flockimmunitet och begreppets användning av FHM

| 24 maj, 2020

Flockimmunitet och epidemi, “not even wrong”

Sammanfattning

Enligt definitionen på “flockimmunitet” uppnås denna när epidemin (då antal fall växer snabbt) går över till en endemi (kroniskt sjukdom i ett samhälle). Det betyder, att R0, antal personer som smittas av en person, kommer under 1. Sverige har uppnått flockimmunitet den 10/4-2020, (bekräftad av FHM uppskattningar an R0).

Enligt stickprovsmätningar, har mellan 4% och 8% svenskar immunitet mot covid-19, men det finns stora regionala skillnader. Dessa två observerbara fakta, alltså när “flockimmuniteten ” är uppnådd och immunitets graden, tillåter oss att använda en sofistikerat modell av epidemins dynamik (2).

Modellen ger vid handen, att:

1. Om man inte ändrar strategin, kommer maximalt 17% av svenskar att bli immuna inom mer en ett år och sedan kommer viruset att släckas ut till det mänskliga priset av 17,000 avlidna (1% dödlighet).

2. Om inga åtgärder alls hade vidtagits, skulle maximalt 58% av svenskar bli smittade, och viruset skulle utplånas inom mer än 2,5 år till den mänskliga kostnad av 58,000 avlidna.

– Den initiala svenska strategin med påståenden om, att ”alla skall bli smittade” och att ”flockimmuniteten” skall inträffa vid 70% smittade, är baserat på en enkel vaccinationsmodell, som inte är konstruerad för att göra sådana förutsägelser om epidemins utveckling. Modellen kan inte säga någonting om epidemis spridning eller dynamik. Det betyder, att Giesecke och Tegnell har använt modellen på fel sätt och gjort förutsägelser, som modellen inte tillåter en att göra.

För exempel: den antagna infektionsgraden på 70% för sars-cov-v2 virus är utesluten enligt flera avancerade modeller och observationer från antikroppstester i Wuhan, USA, Spanien, Italien, Frankrike och Sverige.

Det finns ingen annan möjlig strategi för Sverige än att utplåna viruset. Ganska enkla åtgärder borde räcka för att uppnå det. Det är inte acceptabelt att fortsätta att ha 3000 till 500 nya fall i veckan under åtminstone ett år.  Med det låga immunitetsskyddet (antal personer med antikroppar mot covid-19 under 8%) kommer Sverige, och alla andra länder, att behöva ha beredskap att snabbt ta hand om små lokala  utbrott.

————

När utländska epidemiologer hör om ”att uppnå flockimmunitet” som svenskt strategi att bekämpa covid-19 pandemin, så  fäller de några undvikande kommentarer, skrattar generat, säger att begreppet kommer från en annan domän (vaccinationer). Vissa säger att det inte är seriöst eller kallar det för ”scientism”, men ingen går in i en seriös diskussion. Det är ett tydligt tecken på, att Anders Tegnell och Johan Giesecke inte tas på allvar och att det de säger ”is not even wrong”.

Jag har velat förstå vad begreppet ”flockimmunitet” betyder egentligen och hur det skall användas.

”Vaccinationsdomän” är ett relativt enkelt begrepp  i detta sammanhang. Då pratar man om en situation, där det finns en fungerande vaccin mot en allvarlig infektionssjukdom, för vilken populationen inte har egen immunitet och mot vilken den skall skyddas. Man måste också skilja på patogenen (här viruset sars-cov-v2) och sjukdomen (covid-19).

Man brukar säga att sjukdomen har ett basalt reproduktionstal R0 och ett dödlighets tal D0. R0 ”är ett  mått på smittsamhet – det kan beskrivas som det förväntade antal personer som smittas av en patient som är sjuk, om alla är mottagliga för infektionen”. Men, det är mycket viktigt att påpeka, att R0 och D0 är uppskattningar gjorda med matematiska modeller för “ett normalt samhälle” S0, som inte vidtar några åtgärder och som är omedvetet om sjukdomen.

Målet för en vaccinationskampanj är att förhindra framtida epidemi (snabbt ökande antal infekterade) och skydda alla individer. Epidemin skall inte kunna spridas om vaccinationsgraden uppnår en ”flockimmunitets tröskel”  FT0 (summariskt kallat ”flockimmunitet”), en virtuell etapp i vaccinationskampanjen. FT0 är inte direkt observerbar, men kan beräknas med en enkel modell från reproduktionstalet R0. Den matematiska modellen säger också, att när FT0 är uppnådd, övergår epidemin i en endemi, dvs. infektionen blir ett konstant fenomen, den ökar inte längre. Det effektiva  reproduktionstalet blir nära, eller under, ett. Sa småningom blir fler personer immuna och infektionen ebbar ut sakta och till slut blir patogenen utplånad. Efteråt kommer vårt hypotetiska, “naiva, normala samhälle” S0 att vara ”skyddat”, dvs de importerade fallen kommer att resultera i lokala utbrott, som själva kommer att släckas ut. I vaccinationssammanhang är begreppet ”flockimmunitet” okontroversiell, en punkt, resultatet av en mycket enkel matematisk modell. Vaccinationen stannar inte när FT0 är uppnått, för att man också skall skydda individer mot importerade fall eller under deras resors till områden med smittorisk.

Begreppet ”flockimmunitet” ,FT0, är meningsfyllt bara i en kontext av ett hypotetiskt, ”naivt” samhälle S0.
I dagens Sverige har man inte längre ett ”normalt” samhälle S0 utan samhälle S1. Man har vidtagit åtgärder för att minska infektionsrisken och minska det effektiva reproduktionstalet Re. Bättre handhygien, social isolering och distansering har burit frukt. Man kan observera en brytningspunkt när epidemin (då antal smittade växer snabbt) övergår till endemin (konstant eller minskande antal smittade). Den här punkten motsvarar ”flockimmuniteten” från de matematiska modellerna, som man använder i vaccinationsdomänen. Man får dock ha i minnet att nu refererar man till ett modifierat ekosystem  för infektionen, samhället S1.

I Sverige har man uppnått denna punkt, ”flockimmuniteten” den 10 April, sedan dess varierar Re mellan 0,95-0,80 (referens 1) och antal nya fall och dödsfall är stabilt. “Stabilt” är ordet som använd numera ofta av Tegnell.
Epidemin har övergått till endemin, men människor blir fortfarande smittade, sjuka och dör.

Nu kan man fråga sig, vad kommer härnäst? Hur kommer detta att sluta? Vad är dagens och framtidens immuniserings grad? Finns det modeller som kan hjälpa oss att förstå framtiden?

Det är uppenbart, att när Tegnell och Giesecke pratar om att uppnå 60-70% flockimmunitet, sa vet ingen vilken mänsklig kostnad är de villiga att acceptera, för andras del förstås.

KTHs randomiserade studie har uppskattat Stockholms immunisering till 10%, dvs att 10% av Stockholms befolkning har antikroppar mot corona viruset. FHM har gjort en studie som visar att 7.3% av stockholmare har antikroppar och i resten av landet är immuniseringen 3-4%. Man kan också försöka uppskatta antal smittade och potentiellt immuna från dödssiffrorna. Om man antar att covid-19 dödligheten är 1%, så har 3.7% av svenskar varit smittade. Det lägsta publicerade dödstalet ligger på 0.37% (Gangelt studien). Med detta tal är 10% av svenskar redan immuna. Det visar sig att det är rimligt att anta att 3-8% av svenskar är immuna, det viktiga är storleksordningen och inte exakta tal.
Och informationen om att tröskeln för flockimmuniteten ar uppnådd, tillsammans med uppskattningen av utbredningen, kan hjälpa oss att välja rätt matematisk modell för att uppskatta den framtida utvecklingen.

Det har kommit ett antal nya intressanta, vetenskapliga modeller av den pågående epidemin, som tar hänsyn till människornas olika smittsamhet, sociala umgängesformer och vidtagna åtgärder. En av dessa studier (referens 2) kommer fram till, att flockimmuniteten kan uppnås tidigare om man använder ett mer sofistikerat modell av samhället.

Vi kan använda två simuleringar som ger oss två gränsfall med en över- och underskattning av den verkliga flockimmunitetens tröskelnivå.

1. Fig 5, flockimmunitetens tröskel är 8.6% och slutligen blir 17% av befolkningen infekterad innan viruset utplånas.

 

2. Fig 4, flockimmunitetens tröskel är 18.9% och slutligen blir 35% av befolkningen infekterad innan viruset utplånas.

Första alternativet kan motsvara situationen  när ingenting riktigt ändras i de nuvarande sociala åtgärderna. Simuleringen ger inte svar på när endemin skall sluta; den svenska befolkningstätheten har inte programmerats in. Men man  kan göra följande uppskattning: Om man räknar med att 17% svenskar skall vara infekterade och att 2000 nya positivt testade, smittade per vecka i genomsnitt tillkommer (idag omkring 3,700) och att antalet infekterade och inte testade är 15 gånger fler, kommer epidemin kanske att ebba ut om drygt 1 år. Och då kommer endast 17% av befolkningen att vara immuna och  17,000 kommer att dö om man anar dödligheten vara 1%.

Andra alternativet kan tänkas motsvara situationen där man släpper på gällande restriktioner, men det är naivt att tänka, att alla äldre personer kommer att leva som vanligt. De flesta känner till socialstyrelsens regler och vet att man inte kan räkna med att vårdas på sjukhus och att på många äldreboenden får man ingen annan “vård” än morfin. De äldre kommer då att fortsätta att begränsa infektionsrisken. Med det alternativet blir 35% av svenskar infekterade, med 3,000 upptäckta smittade  per vecka, och 15 gånger fler smittade, men inte testade. Det kommer att ta 1,5 år innan viruset försvinner och 35,000 kommer att dö (1%).

Om man försöket att använda modellen till situationen i Sverige då inga åtgärder vidtas, alltså S0, ligger flockimmunitetens tröskel på 23.6% (fig 4) och bara 58.3% blir immuna 2,5 år senare under samma antaganden. Dödsfallen blir hela 58,00 (1%).

Vilka slutsatser kan man då dra?

Tegnells och Gieseckes tal i början på epidemin om att uppnå åtminstone 70% flockimmunitet, men med en målsättning på 100%, är inte alls möjlig i praktiken. Man kan vaccinera och immunisera nästan alla, men det är omöjligt att uppnå en immunitetsgrad  på 70%-100% med en infektionssjukdom. Om man nu inte skall artificiellt smitta alla, vilket ingen har lyckligtvis föreslagit.

Sveriges strategi för bekämpning av denna pandemi är baserat på en enkel vaccinationsberäkning som ryms på backsidan av ett cigarett packet. “This is not even wrong!”.

Deras målsättning, att kunna släppa alla restriktioner och tillåta fria internationella resor utan minsta risk för befolkningen, kan inte förverkligas. Den är baserat på en felaktig förståelse/modell av epidemins dynamik.

Gieseckes och Tegnells påstående att alla länder till slut kommer att hamna i samma situation, dvs kommer att lida sig igenom 100% infektion, saknar grund. Det kommer inte att hända i något land!

FHM och Socialstyrelsens  största fiasko är “utplattning” av kurvan och skyddandet av sjukvården mot överbelastning. Sveriges sjukvård är hopplöst överbelastad och det kan mätas i antal vägrade intagningar. De på ett administrativt sätt skapade lediga platser säger tyvärr ingenting om det. Tusentals äldre och handikappade har vägrats sjukhusvård och kan fotvandrande inte få tillgång till den. De av  sjukhusledningen skapande lediga IVA platser har ytterligare artificiellt begränsat sjukvårdens kapacitet och bidragit till ökat mortalitet. Den resulterande dödligheten per capita syns i officiella tal och är flera gånger större än i de andra nordiska länderna.

Vad kan hända nu, vad kan göras?

FHM har säkert insett, att endemin kommer att vara länge och att under tiden den varar kommer Sverige att bli internationellt isolerat. Det finns två möjligheter att agera: skynda på infektionen eller försöka utplåna viruset som man gör i alla andra länder.

Det ser ut att de lutar mot den första optionen; Tegnell pratar om att släppa på restriktionerna bl.a. att snart låta 70+ komma ut ur isoleringen. Ansiktsmasker rekommenderas inte och misstänkliggörs. Med andra ord, vill FHM öka smittorisken och öka antalet potentiellt sjuka.

Denna strategin är teoretiskt felaktig, oetiskt och kommer att misslyckats. Vi hoppas, att FHM kommer att inse detta innan några tusen till får plikta med livet.

Att kväva viruset är möjligt och enligt min mening inte svårt heller. Sverige har låg folktäthet vilken ar en naturlig fördel.
Man behöver att:
– börja en massiv testning av patienter med symptom och deras kontakter
– sätta de smittade i hemkarantän
– börja en massiv testning av hemtjänsten och anställda på äldreboenden med isolering av de smittade
– införa plikten att bära ansiktsmasker på offentliga transportmedel och i offentliga byggnader
– reducera folksamlingar till 10-5 personer

Med dessa enkla och föga kostsamma åtgärder skulle man redan komma långt. Man kunde utvärdera situationen inom 2-4 veckor och besluta om möjliga åtgärder. Detta är inte “rocket science”, utan enkla och beprövade lösningar.

Wlodek Stankiewicz

(1) https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/4b4dd8c7e15d48d2be744248794d1438/riket-skattning-av-effektiva-reproduktionsnumret-2020-05-15.pdf

(2) https://www.nicholaslewis.org/why-herd-immunity-to-covid-19-is-reached-much-earlier-than-thought/


Stöd ProjektSanning, yttrandefriheten och det fria ordet. 

Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideellt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •