Daniel Jinnefält: Demokrati 2.0

Demokrati är ett uttryck för medborgarnas inflytande i den politiska beslutandeprocessen. Detta är ett system som de flesta nationer i världen vinnlägger sig om att konstituera. Sanningen är den, att demokrati i egentlig, eller etymologisk, mening inte existerar i något land då detta, rent teoretiskt, innebar att det är folket som styr varje enskild process i ett land.

För att skapa en pragmatiskt realistisk politisk situation som, de facto, går att hantera på kort och lång sikt, har därför ett flertal stater, däribland Sverige, under en större del av det senaste århundradet valt att arbeta med parlamentarism som ett försök att hantera samhället. Detta har genomförts i såkallad representativ demokrati. Detta styrelseskick ger folket möjlighet att uttrycka sig genom periodvisa val och genom att folket kommunicerar gentemot parlamentet via det representerande parti som personen röstat på. Detta system har ansetts fungera som system och har därför knappast utsatts för någon kritik eller krav på reform.

Idag upplever våra samhällen en situation där misstroendet mot politiska system, och den process som systemen är uppbyggda kring, internationellt och nationellt är av påtaglig magnitud. Det Svenska samhället håller, likt många stater, på att undermineras rent demokratiskt på grund av att folket, som är fundamentet för en demokratisk ordning, inte har förtroende varken för den demokratiska processen, för de förtroendevalda politikerna eller statsapparaten som sådan.

Detta är ett gravt problem som inte har undgått någon politiker, eller någon annan heller för den delen. För att återfå ett förbättrat förtroende för vår demokratiska process och för att det allmänna intresset för den politiska dagordningen i samhället, på lokal såväl som nationell nivå, ska återskapas behövs att ytterligare ett steg mot vad som de-facto är demokrati genomförs.

Genom att vitalisera samhällsprocessen och göra människor ytterligare delaktiga i de beslut som rör deras liv kan vi ge politiken, medborgarna och samhället i sin helhet ett nytt perspektiv på demokrati som statskick. Det är av största vikt att folk känner inflytande i den värld vi lever i, på alla nivåer. För att skapa ett samhälle där människor tar ansvar för sitt eget agerande och samhället i stort är det avgörande att människor också känner ansvar och inflytande gentemot staten och de beslut som tas för samhället.

Med bakgrund av det nu sagda vill jag föreslå en utveckling i riktning mot ett vidare demokratiskt samhälle. Genom att folk vant sig vid att få rösta i sammanhang som rör såväl musiktävlingar, TV såpor som reklam, så finns det en allmänt invand kultur i vårt samhälle att säga sin mening direkt och genom olika moderna fora såsom SMS, telefon, TV och Internet. Denna färdighet behöver nu överföras till att användas för att ge demokratin en möjlighet att överleva den moderna generationens politiska apati och utveckla, inte bara politiken, utan hela samhället och inte minst människors syn på sig själva som medborgare.

Genom att låta folk få rösta, dels vart fjärde år på det parti som de föredrar för denna längre period, men också, och detta är det nya, ha möjligheten att ta tillbaka sin röst och, i varje enskild omröstning i Kommunfullmäktige, Landsting och Riksdag, lägga sin enskilda röst på det förslag som uppfattas som bäst motsvarande individens uppfattning, så ökas intresset för politik i allmänhet och samhällsansvar, i synnerhet för medborgarna

Genom att medborgaren använder en utskickad valkod, som ges till dem som röstar, vid det traditionella tillsättandet av riksdagen, vart fjärde år, så ges folket delaktighet i politiken som vårt moderna samhälle idag saknar. Genom att, via bankomat, SMS, Internet, TV eller mobil, använda denna valkod, så kan var och en ta tillbaka den röst som personen get till ett politiskt parti för de fyra åren och själv rösta i alla omröstningar i kommun, lanskiting och riksdag.

Detta nya grepp av demokrati är en nödvändighet i de fall som väljaren uppfattar att det parti som man röstat på inte representerar ens uppfattning i en specifik fråga som man känner är extra viktig; detta kan gälla ensidigt fiskestopp av torsk i Östersjön eller utbyggnad av en ringled kring Malmö stad eller beslut om ny plan för grundskolan eller privatisering av åldringsvården.

Om jag som väljare genom att följa debatten och genom en tydligt deklarerad åsiktsförklaring från varje parti inför de enskilda omröstningarna, vet med mig att det politiska parti som jag röstat på inte kommer representera mig i just denna specifika riksdagsomröstning, så kan jag ändå, genom att enkelt använda valkoden, ta tillbaka min röst från partient jag röstat på i kommun, lanndsting och riskdagsval, och läga min röst poå det alteternativ som jag individuellt anser vara riktigt för landets utveckling, och på så sätt försäkra mig om att min röst blir korrekt presenterad i valet för denna fråga.

Nu är det ju så att de flesta av oss har annat att göra än att ständigt lägga sig i vad kommun, landsting och riksdag beslutar om. Vanligt folk föredrar normalt sådant som att gå till jobbet, åka på semester eller kolla på fotboll. Det är därför vi har politiker och de ska fortsatta att utföra sitt arbete som representanter för oss medborgare under de fyra år de sitter.

Det är när vår valda representant INTE representerar vår uppfattning som detta nya steg mot demokrati blir ett viktigt instrument för att garantera att det är medborgarna som styr vårt land, inte politikerna, och att varje person som medborgaren får sin röst hörd.

Om jag som medborgare känner att det beslut som tas upp i kommun, landsting eller riksdagen idag synnerligen berör mig och att jag oroar mig för hur mitt politiska parti ställer sig i frågan eller vet att de kommer gå emot min uppfattning i frågan, så har jag, genom att använda min demokratiska rättighet att rösta i varje kommunbeslut, landstingsbeslut eller riksdagsbeslut möjlighet att agera mitt i centrum av den politiska beslutsprocessen.

Detta demokratiska nytänkande skapar intresse för politik och samhälle och ger en erkänsla av den betydelsefullhet som vi har som medborgare samt en vilja till engagemang och det ansvar hos individen som karakteriserar varje väl fungerande samhälle.

Det parlamentariska systemet med partier blir självfallet kvar och omröstningar i kommun, landsting och riksdag fortgår. Skillnaden är att partierna röstar med de röster som de fått i 4-årssvalet OCH att därtill kommer att jag som enskild medborgare har möjligheten att, om jag vill, själv besluta över min röst i de frågor som känns extra viktiga för mig, genom att, in en specifik fråga som beslutas genom omröstning, genom min valkod, återta min röst och lägga den på det förslag som jag känner är riktigt för mig. På detta sätt vet jag att min uppfattning i en för mig viktiga fråga verkligen kommer till tals i kommun-, landstings- och riksdagsomröstningen.

Efter att jag använt min kod i denna enskilda omröstning så återgår min röst till den representant som jag röstat på för fyra år, till dess att jag åter vill gå in säkra att min röst blir rätt hörd.

Detta system innebär naturligtvis inte att vi får en perfekt demokrati; jag vill endast på detta sätt presentera ett förslag på hur vi tar ett steg i riktning mot vad demokrati är. Samtidigt kan vi också se fram emot ett samhälle där människor känner större delaktighet och bättre värderar sin egen betydelse som medborgare. Denna känsla medför att vi känner ett större engagemang och att vi mer gärna tar det ansvar som följer med att man känner sitt värde. Detta är något att se fram emot och jag hoppas att ni, som jag, vill se ett samhälle där vi alla räknas.

Daniel Jinnefält, Doktorand i Civilekonomi vid Anaheim University, M.Sc. Env.Sc., B.Sc. Geo.Sc., B.Sc. Soc. Dev.Sc. vid Lunds Universitet. 


Vi behöver ditt stöd!

Donera till oss – för yttrandefrihet och det fria ordet.

Vi har inte presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller dyra prenumerationer.

Varje gåva är betydelsefull.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *