Fredrik ”En helt vanlig Svensson” Andersson: Tredje världskriget pågår för fullt

Det tredje världskriget pågår för fullt medan vi sitter vid köksbordet och funderar på om vintertid innebär att klockan ska vridas fram en timme eller tillbaka en timme.

 

Det tredje världskriget utkämpas inte med skjutande soldater, kanoner som mullrar eller flygplan som bombar, nej detta är ett lågfrekvent krig som utkämpas inför öppen ridå utan att vi som betraktare riktigt förstår vad som sker.

 

Historiskt har man spekulerat i hur ett tredje världskrig skulle komma att gestalta sig och det tidigare mest givna alternativet, det mellan öst och väst, fick avsevärt sämre odds när muren föll och Warszawa-pakten upplöstes. Man trodde ett tag att konflikten mellan i- och u-länder, också uttryckt som syd mot norr, skulle vara ett kommande scenario men det alternativet verkar ha fallit i glömska. I spåren av klimatalarmismen har ett tredje scenario vunnit gehör och det i formen av ett vattenkrig och då inte ett krig utkämpat en solig sommardag med vattenpistoler och vattenfyllda ballonger utan ett krig över tillgången på vatten, detta är kanske fullt möjligt men ligger förmodligen en bit in i framtiden i så fall. Nej, det tredje världskrig som nu pågår har ingen kunnat förutspå.

 

De stridande parterna i detta krig är Kina, Ryssland, Islamisterna, Globalisterna och Nationalisterna.

Åtminstone tre av dessa fem vill uppnå någon form av världsdominans.

 

·         Kina har under mycket lång tid arbetat för att uppnå en större dominans i världen såväl ekonomiskt som militärt. Nu är man världens näst största ekonomiska stormakt efter USA och målsättningen är med största sannolikhet att man vill inta förstaplatsen.

Som militärmakt ligger man på en tredjeplats efter USA och Ryssland.

Kina har visat sig beredda att använda alla till buds stående medel för att uppnå sina mål att bli den dominerande ekonomiska stormakten vilket har inneburit att man bl.a. ägnat sig åt stölder av andra länders teknologi genom storskaligt industriellt spionage, uppköp av företag, hot och repressalier. Landets övriga spionage mot andra länder är omfattande och misstankar riktas återkommande mot landet vid olika former av desinformationskampanjer och cyberattacker. Kina har även under lång tid arbetat medvetet för att knyta till sig

u-länder och då främst på den afrikanska kontinenten. Kina övervakar sina medborgare, förtrycker all opposition och begränsar genom censur medborgarnas möjligheter till information. Landet använder sig av så kallade omskolningsläger (koncentrationsläger) när man förföljer oliktänkande och minoriteter, nu senast de uppmärksammade förföljelserna av muslimer och minoritetsfolket uigurer.

 

·         Ryssland vill uppnå en position där landets inflytande över händelseutvecklingen i världen är säkrad och att ingenting kan hota landet vare sig utifrån eller inifrån.

Landet har efter det kalla krigets slut arbetat målmedvetet för att återta positionen som en global stormakt bl.a. genom militär upprustning. Under president Putin, som per definition är landets diktator, har man återtagit mycket av det inflytande som man tappade under perioden 1990–2012. Under samma period förbättrades de medborgerliga fri- och rättigheterna för att, under president Putins pågående regim, försämras och försvagas.

Rysslands inflytande över andra nationers inre angelägenheter har minskat eller helt försvunnit men landet är fortsatt en aktiv deltagare vid olika konflikter och krig, främst i Mellersta Östern och Centralasien. Liksom Kina så ägnar sig Ryssland åt omfattande spionage i statlig regi mot andra länder, deras s.k. trollfabriker misstänks frekvent vid olika former av cyberattacker eller desinformationskampanjer.

 

·         Islamisterna vill sprida ett auktoritärt religiöst styrelseskick baserat på Islam och Koranen till de länder som domineras av sekulära statsskick och/eller där inte Islam är den dominerande religionen. De två största grenarna av Islam är sunni som är den största grenen och shia den näst största. De två mest inflytelserika muslimska länderna är Saudiarabien (sunni) och Iran (shia), bägge länderna finansierar muslimska verksamheter och organisationer i andra länder inklusive terrororganisationer och deras verksamhet i eller riktad mot västliga demokratier. De bägge länderna är tillika fiender och bägge är diktaturer där Saudiarabien styrs av ett kungahus och Iran av ett prästerskap. Bägge länderna tillämpar sharialagar som i sin tur baseras på en fundamentalistisk syn på Koranen och dess texter.

Islamisterna använder sig av de icke-muslimska sekulära ländernas demokratiska system för att nå maktpositioner och vinna inflytande genom infiltration av politiska partier och olika former av organisationer som t.ex. hjälp- och utbildningsorganisationer.

Turkiet har under senare år under president Erdoğan diktatoriska ledning antagit en fundamentalistisk islamistisk hållning och det finns klara tecken på landets expansiva politiska och militära ambitioner i sin omedelbara geografiska närhet.

 

·         Globalisterna marknadsför sig i första hand som förkämpar för global frihandel dvs. handel som inte regleras av tullar, importkvoter eller andra regler som försvårar import och export mellan länder. Men man kan också konstatera att de inflytelserika personer som förespråkar globalismen också är ivriga förespråkare av utsuddade landsgränser med fritt flöde, inte bara av kapital, varor och tjänster, utan också av människor.

Samma förespråkare är även ivriga anhängare av överstatliga organ som EU, FN, WTO m.fl. och de anser att nationalstaterna ska underordna sig dessa överstatliga organ för ”allas och jordens bästa”. De globalistiska idéerna stöds bland annat av det Demokratiska partiet i USA, EU, FN, multinationella storföretag och har flera framstående finansiärer som anhängare t.ex. Bill Gates och George Soros. Samma Globalister som talar sig varma för frihandel är samma personer som använder sig av PK-ism, klimatalarism, underblåsande av rasmotsättningar och kontrollåtgärder i samband med pandemier som politiska verktyg för att uppnå sina mål och påverka medborgarna. Globalisterna stödjer direkt eller indirekt islamistiska länder och rörelser. Det kanske bästa exemplet på detta är USA:s före detta president Barack Obama, som själv är muslim, som under sin tid som president arbetade med att kraftigt öka stödet till och samarbetet med muslimska länder och rörelser. Globalisterna samarbetar även med Kina och kinesiska företag, något som blivit offentliggjort under den pågående presidentvalskampanjen i USA där tidigare vicepresidenten Joe Biden visat sig ha omfattande djupa direkta eller indirekta relationer med kinesiska statsägda företag.

 

·         Nationalisterna vill bibehålla varje lands suveränitet, självbestämmande och unika kultur.

I detta sammanhang menas främst nationalism i västerländska länder med ett demokratiskt styrelseskick och exempel på sådana länder är Ungern, Polen samt, får man förmoda, Storbritannien efter det att landet valde att lämna EU. De nationalistiska idéerna med individens frihet, minimal politisk styrning och maximala medborgerliga fri- och rättigheter har en mycket framträdande roll inom det Republikanska partiet i USA och flera politiska partier inom EU, t.ex. i Sverige – Sverigedemokraterna.

Nationalisterna beskylls regelmässigt av främst islamistiska anhängare och Globalister för att vara rasister. Nationalistiska politiska ledare anklagas av samma islamister och Globalister för att vara antidemokratiska och vilja inskränka medborgarnas fri- och rättigheter.

 

 

Vad är då status i detta utdragna lågfrekventa tredje världskrig?

 

I USA rasar striden mellan Globalister och Nationalister för fullt i och med presidentvalet. Globalisterna har tidigare genom bl.a. klimatalarism försökt att vinna mark men då det inte lyckats nämnvärt så har man istället använt sig av militanta grupper som AFA och BLM för att destabilisera samhällsordningen och få Nationalisterna och president Trump att framstå i dålig dager.

AFA och BLM har i huvudsak angripit mål i globalistiskt (Demokratiskt) styrda stater där man haft stöd av guvernörer som, för att underlätta attackerna, har belagd den lokala poliskåren med restriktioner. I de fall där lokal eller federal polis gripit våldsverkare så har globalistiskt lojala åklagare lagt ner fallen alternativt så har globalistiska organisationer betalat borgen för att säkerställa frisläppande av upprorsmakarna. Globalisterna har även under fyra års tid utfört PSYOPS (psychological operations) mot president Trump och försökt få honom ställd inför domstol genom att komma med fabricerade och grundlösa anklagelser dock utan att lyckas.

 

Om Joe Biden och Globalisterna vinner slaget får man en tillbakagång till den av Barack Obama förda politiken med högre skatter, ökad invandring, extrem klimatpolitik, ökat samarbete med Kina inklusive borttagna tullar/handelsrestriktioner, minskning av polisens anslag, återgång till att fullt ut stödja FN och dess många delorganisationer, ökat samarbete med islamistiska länder och organisationer. Det kommer även att ske en normalisering av samarbetet med det globalistiska EU.

 

Om president Trump och Nationalisterna vinner slaget så får man en fortsättning och intensifiering av de senaste fyra årens politik med syfte att stärka den amerikanska nationalstaten genom lägre skatter, mindre invandring, en balanserad klimatpolitik baserad på breda vetenskapliga fakta  (ej enbart FN:s/IPCC:s utsagor), fortsatt press på Kina att bättra sig vad gäller bl.a. mänskliga rättigheter, stöld av företagshemligheter, spionage, påverkanskampanjer och prisdumpning av varor, fortsatt press på FN att agera ”neutralt” och inte till förmån för enskilda länder eller politiska mål, fortsatt kamp mot islamistiskt inflytande och terrororganisationer. Fortsatt press på EU och framför allt Nato-länderna att ta sin överenskomna del av kostnaderna för försvarsalliansen.

 

Inom det av Globalister dominerade EU så gör man sitt bästa för att fortsätta bygga upp en överstatlig exekutiv organisation genom förslag på bl.a. beskattningsrätt, tvångsfördelning av migrantkvoter, tvingande extrema klimatmål etc. Globalisterna inom EU har, precis som tidigare i USA innan president Trump tillträdde, fortsatt ta emot enorma mängder migranter och då företrädesvis från muslimska länder, visat undfallenhet mot Kina och deras kontinuerliga brott mot mänskliga rättigheter och aggressiva metoder vad gäller handels-, utrikes- och säkerhetspolitik inklusive spionage och stöld av företagshemligheter, visat mycket stor passivitet avseende islamistiska terrordåd och islamistisk infiltration av länders politik samt samhällsfunktioner.

EU har överhuvudtaget inte försökt stävja Nato-landet Turkiets aggressiva hållning och islamistiska intentioner och man har inte tagit ställning i konflikten mellan det kristna Armenien och det muslimska Azerbajdzjan, en konflikt som teoretiskt kan leda till öppen konflikt mellan Ryssland, som stödjer Armenien, och Turkiet, som stödjer Azerbajdzjan.

Det globalistiska EU är med andra ord en tandlös tiger när det gäller de länder och grupperingar som

borde ses som ett inre och yttre hot mot medlemsländerna medan man agerar hårt och fördömande mot egna medlemsländer som vill behålla sin nationella suveränitet som t.ex. Ungern och Polen, vilka man hotar med kraftiga sanktioner och indragna bidrag om de inte faller till föga och accepterar överstatligheten. Hur det framtida förhållandet blir mellan Storbritannien och EU återstår att se, det beror på hur utträdesförhandlingarna går och beroende på om Storbritannien väljer att fortsätta på den globalistiska linjen, som den politiska eliten föredrar, eller om man väljer en nationalistisk linje, som folket röstat för i och med utträdet ur EU.

 

Sammanfattningsvis så kan följande konstateras,

·         Om Joe Biden vinner valet kommer Globalisterna i USA och EU att kunna fira en kortsiktig seger och säkerligen lyckas ta ytterligare steg mot införande av en överstatlig ny världsordning i många av de länder som i dag är västerländska demokratier – det vi ofta talar om som den ”fria världen”. Men samarbetet med Kina medför också risken att Globalisterna i slutändan måste vika ner sig för vad som då skulle bli världens mäktigaste ekonomiska nation. Samarbetet med islamisterna riskerar även det att orsaka ett bakslag då dessa aldrig kommer acceptera att ”otrogna” bestämmer villkoren för en framtida samexistens.

Globalisterna kommer oavsett stöd från Kina och islamister att få jobba hårt för att övertyga, manipulera, utpressa, hota och tvinga länderna i Sydamerika, Asien och kanske även Afrika att acceptera deras ”Världsregering”. Störst frågetecken blir förmodligen Ryssland och Indien.

 

·         Om president Trump vinner valet kommer Nationalisterna i USA kunna fortsätta bygga på sin nationalstat och därmed fortsätta pressa Kina, islamister, EU och Ryssland. Det innebär även att det finns hopp om ett uppvaknande inom EU:s medlemsländer som gör att en demokratisk folklig resning leder till ett systemskifte där EU:s överstatliga globalistiska ambitioner tas av daga och EU återgår till ursprungsidén och blir en frihandelsorganisation istället för ett Europas Förenta Stater. Det islamistiska terrordådet och bestialiska mordet på läraren Samuel Paty har visat att det finns en gräns, i alla fall för fransmännen, vad gäller acceptans av islamistisk terror. Den annars så globalistiske president Macron och hans ordkrig med diktatorn Erdoğan visar på att det finns hopp om ett starkare motstånd mot muslimska fundamentalister från franskt politiskt håll, nu återstår att se hur länge detta håller i sig och om det sprider sig till övriga av EU:s globalistiska stats- och regeringschefer.

 

·         Kina kommer oavsett presidentvalet i USA fortsätta på den inslagna vägen och det kommer vara först när ”någon” sätter ner foten på riktigt som den kinesiska makteliten kommer besinna sig, för man kommer aldrig riskera sitt maktmonopol. Man vill inte uppleva ett Himmelska Fridens Torg nummer två.

 

·         Islamisterna är för splittrade för att kunna skapa ett världskalifat eller ta över hela länder men man kommer, om ingenting radikalt görs, fortsätt göra livet surt för naiva västerländska demokratier genom infiltration och terrorverksamhet.

Det som även talar mot deras ökande inflytande är den pågående fredsprocessen mellan Israel och en rad före detta fientligt inställda stater som nu på löpande band undertecknar fredsavtal och upprättar diplomatiska förbindelser. När Israel stärks och så försvagas de länder som fortsätter att finansiera och stödja terrororganisationer baserade främst i Mellanöstern. Om Judendomen som religion stärks på bekostnad av Islam återstår att se.

 

·         President Putin och Ryssland verkar i dagsläget kunna avvakta och se på när övriga inblandade parter försöker slita varandra i stycken alternativt hålla ihop oheliga allianser. Ryssland har en stabil position utan egentliga hot att oroa sig för, vare sig inrikes eller utrikes ifrån. Tids nog så kommer president Putin att försöka utöka landets intressesfär för att skapa en buffert mot ev. fiender men just nu finns ingen anledning att agera kraftfullt, möjligtvis undantaget en kommande konflikt med Turkiet.

 

Om du kära läsare orkat ta dig ända hit i texten så har du nog liksom jag noterat att fyra av fem kombattanter i detta pågående tredje världskrig är att betrakta som odemokratiska diktatur-koncept med klara drag av Hitlers Nazityskland och Orwells 1984, detta stämmer till eftertanke och åtminstone jag när en klar förhoppning om att ljuset ska segra över mörkrets krafter.

 

Med vänliga hälsningar

Fredrik ”En helt vanlig Svensson” Andersson


Vi behöver ditt stöd!

Donera till oss – för yttrandefrihet och det fria ordet.

Vi har inte presstöd, låsta artiklar eller dyra prenumerationer.

Varje gåva är betydelsefull.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

1 En tanke på “Fredrik ”En helt vanlig Svensson” Andersson: Tredje världskriget pågår för fullt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.