Åsa Tallroth (MED): Vi överklagar till Kammarrätten

| 28 april, 2021

Idag har vi i Medborgerlig Samling Södermanland skickat in överklagan av beslutet av förvaltningsrätten I Linköping i fallet där Eskilstuna kommun väljer att ge positiv särbehandling till “socioekonomiskt utsatta ” genom att vika 100 feriepraktikplatser till denna grupp. Och diskriminerar således andra ungdomar som inte tillhör den aktuella socialgruppen.

https://www.svt.se/…/eskilstuna-kommun-fick-ratt…

Vår klagan:

"Förvaltningsrätten i Linköping har avslagit överklagan av Arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsnämnden i Eskilstuna kommuns beslut den 20 januari 2021, dnr 
AVN/2020:112, § 5, med motiveringen att det kan finnas särskilda skäl att frångå 
likställighetsprincipen i kommunallagen.

Det positiva här är att förvaltningsrätten slagit fast att Eskilstuna kommun frångått 
likställighetsprincipen. Men där slutar vår samsyn på detta fall.
Förvaltningsrätten bedömer att “socioekonomisk bakgrund” är ett så kallat “särskilt 
skäl” vilket krävs för att göra avsteg från att behandla medborgarna lika. “Särskilda 
skäl” brukar annars innebära t.ex. en funktionsnedsättning av endera slag och i och 
med förvaltningsrättens beslut så likställer man således en viss socioekonomisk 
bakgrund med funktionsnedsättning.
Kommunen vet inte ens att det med säkerhet är så att de med “särskilt utsatt 
bakgrund” har sämre möjligheter att få jobb på andra sätt, utan man skriver att 
“Ungdomar i dessa hushåll befaras ha svårare att få jobb på egen hand”.
På samma sätt skulle man då kunna befara att det finns många ungdomar som inte 
uppfyller de kriterier som uppställts för att definieras som “särskilt utsatt” men som 
ändå har svårt att få jobb på egen hand. Dessa individer får det extra svårt att skaffa 
jobb eller feriepraktik, då endast 500 platser feriepraktik utav 600 står att söka för 
dem.
Vi anser bedömningen gällande särskilda skäl från förvaltningsrätten felaktig och 
begär därför en överprövning.
Vidare så angav förvaltningsrätten i Linköping även att man skulle beakta våra 
hänvisningar som gjorts till det regeringsuppdrag som kommunen genom Jari 
Puustinen hänvisar till, samt till barnkonventionen vid prövningen av överklagan.
Det kan dock omöjligen ha beaktats då det klart i Barnkonventionens artikel 2 står:
“Konventionsstaterna ska respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion 
de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett 
barnets eller dess förälders eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, 
politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, 
funktionsnedsättning, börd eller ställning i övrigt.
Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet 
skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av 
föräldrars, vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, 
uttryckta åsikter eller tro.”
Av totalt 600 platser feriepraktik kommer alla 600 platser att vara tillgängliga att söka 
för dem med den så kallade “särskilt utsatta” bakgrunden, emedan de som saknar 
denna bakgrund inte kan komma i åtnjutande av 100 av dessa platser.
Man skapar alltså en skillnad i möjligheter till feriepraktik för ungdomar utifrån deras 
sociala ursprung, tvärsemot BK art.2.
Barnkonventionen är som bekant numera lagstadgad i Sverige, och i och med ovan 
anses det bevisat att förvaltningsrätten i Linköping grundat sitt beslut på felaktiga premisser. 
Det är enligt barnkonventionens artikel 2 inte tillåtet att särbehandla barn 
och ungdomar med hänvisning till deras sociala bakgrund.
Eskilstuna kommun är inte den enda kommunen som agerar på likartat sätt när det 
gäller ferieplatser inom kommunens regi. Det är därför av yttersta vikt att denna 
positiva särbehandling av vissa ungdomar, samt den medföljande diskrimineringen av 
andra ungdomar prövas även i högre instanser för att utröna hur agerandet rimmar 
med gällande lagstiftning och skapa ett trovärdigt och genomtänkt prejudikat."

Nu håller vi tummarna för att kammarrätten tar upp vår överklagan

Åsa Tallroth, 1:a vice ordf. Medborgerlig Samling


DONERA – stöd oss

SWISH: 0735 29 63 35

Skriv “Gåva” som meddelande

Paypal:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.